Portraits
Dili: Miami 1
Dili: Miami 1 , 2005
Diane: Boston
Diane: Boston, 2005
Portrait
Portrait 1, 2006
Jeff 2
Jeff: 2, 2006
Jeff: 4
Jeff: 4, 2006
Jeff: 5
Jeff: 5, 2006
Jeff: 7
Jeff: 7, 2006
Jeff: 11
Jeff: 11, 2006
Frederika: Tree
Frederika: Tree, 2006
Frederika: Tree
Frederika: Tree 1, 2006
Frederika: Tree
Frederika: Tree 2, 2006
Frederika: Tree
Frederika: Tree 3, 2006
L & G with Twins
L & G with Twins: Phila 1, 2004
L & G with Twins: Phila
L & G with Twins: Phila 2, 2004
L & G with Twins: Phila
L & G with Twins: Phila 3, 2004
L & G with Twins: Phila
L & G with Twins: Phila 4, 2004
Morris: Garden
Morris: Garden 1, 2004
Morris: Garden
Morris: Garden 8, 2004
Portrait 1g
Portrait: 1g, 2006
Portrait 3g
Portrait: 3g, 2006
Self: 1
Self: 1, 2006
Self: 2
Self: 2, 2006
Self: 3
Self: 3, 2006
Self: 30
Self: 30, 2006

< back to Images